Deze privacy policy zet de privacypraktijken van Kurt Vaneeckhoutte BV met betrekking tot de Website uiteen (hierna: de ‘Privacy Policy’). Aangezien wij er ons toe verbinden om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, zullen wij in deze Privacy Policy uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen en dit in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en geüpdatet, en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG zodra die in werking treedt (hierna de ‘Privacy Wet’). Deze Privacy Policy laat ons toe om open en transparant te zijn zodat u betekenisvolle keuzes kunt maken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Onze Privacy Policy verduidelijkt:

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld
 • Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en met wie deze kunnen worden gedeeld
 • Uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie

Uw persoonsgegevens zullen worden verzameld en verwerkt door Kurt Vaneeckhoutte BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE893776311.

Deze Privacy Policy dient u samen te lezen met onze Cookie Policy. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onze Privacy Policy. De meest recente versie van onze Privacy Policy zal steeds beschikbaar zijn op onze Website. Deze Privacy Policy werd voor het laatst op 25 mei 2018 herzien en geüpdatet.

Door onze Website te gebruiken, geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen voor de in deze Privacy Policy aangegeven doeleinden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen diverse persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die u ons geeft: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer wanneer u deze gegevens invult in het contactformulier en alle bijkomende informatie naar aanleiding van het aankopen van diensten.
 • Persoonsgegevens die wij ontvangen door uw gebruik van onze Website of diensten:
  • Loginformatie: wij bewaren sommige gegevens in serverlogs zoals, maar niet beperkt tot:
   • Internet Protocol-adres;
   • Browserinformatie;
   • De externe website die u doorstuurde;
   • De pagina’s die u bezocht op onze Website;
   • Het tijdstip en de datum van iedere pagina die u bezocht;
   • Details over hoe u onze diensten gebruikt.
  • Apparaatinformatie: we kunnen apparaatspecifieke gegevens verzamelen bv. serienummer, hardwaretype, versie etc.
  • Lokale opslag: met gebruik van browser-webopslag, applicatiegegevenscaches en andere mechanismen op uw apparaat kunnen wij gegevens verzamelen en opslaan (met inbegrip van persoonsgegevens)
  • Cookies: wij gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om aangepaste voorkeursinstellingen te onthouden (bv. taal), … (voor meer informatie over wat cookies zijn en hun gebruik verwijzen wij naar onze Cookies Policy).

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Met u te communiceren, met name door feedback te geven over vragen die u stelde via het contactformulier en om te antwoorden op uw sollicitaties;
 • het gebruik van onze diensten aan u te promoten op de Website.

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen:

 • Met uw toestemming: Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming met andere vennootschappen delen – te onderscheiden van Kurt Vaneeckhoutte BV. Houd er rekening mee dat de sociale media-aanbieder uw persoonsgegevens kan verzamelen, indien u op een sociale mediaknop drukt. In dat geval zal de privacy policy van die aanbieder van toepassing zijn.
 • Om juridische redenen: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen om te voldoen aan eender welke van toepassing zijnde wet of regulering of om tegemoet te komen aan een bevel van een bevoegd toezichthoudend orgaan.
 • Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken: Deze entiteiten mogen de persoonsgegevens enkel verwerken op onze instructie en om de doeleinden die noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Deze entiteiten zijn evenzeer gebonden door de Privacy Wet.

Uw rechten

U kunt ons vragen om u kosteloos over te maken:

 • alle persoonsgegevens die wij over u bijhouden;
 • verdere informatie over het doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens;
 • bijkomende informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.

U heeft het recht om kosteloos een kopie van alle relevante in verwerking zijnde persoonsgegevens in een verstaanbare vorm te ontvangen.

Alle incorrecte, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens alsook alle persoonsgegevens die uw fundamentele rechten schenden, zullen op verzoek kosteloos worden verwijderd of gerectificeerd.

U kunt ons opdragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken of u kunt kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (voor zover u een dwingende en gerechtvaardigde reden kunt voorleggen).

Wij zullen in geen geval persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of persoonsgegevens over gezondheid of iemands seksueel leven verwerken.

 

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst in te dienen of indien u een bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen via info@kurtvaneeckhoutte.be. Wij zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk de relevante informatie of het relevante antwoord overmaken, maar in geen geval later dan 30 dagen na de ontvangst van het verzoek indien het een verzoek tot inzage betreft en 30 dagen na het indienen van een bezwaar tegen het verwerken of een verzoek tot aanpassing of wissing.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website. 

Meest recente update: 8 juli 2021.